Home News Cryptocurrncy ภาษีคริปโตเคอร์เรนซี มีแนวทางการจัดเก็บอย่างไร พร้อมเคลียร์ประเด็น

ภาษีคริปโตเคอร์เรนซี มีแนวทางการจัดเก็บอย่างไร พร้อมเคลียร์ประเด็น

246

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2022 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมออนไลน์ในวาระเกี่ยวกับการจัดเก็บ ภาษีคริปโตเคอร์เรนซี โดยมี กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล 

เพื่อกำหนดแนวทางการคำนวณภาษีตามกฎหมายในประเทศไทย และหารือเกี่ยวกับความชัดเจน โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมต่อเนื่องจากที่กรมสรรพากรได้มีการประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องมาก่อนหน้านี้ 

การหารือในครั้งนี้ได้รับฟังความคิดเห็นและมุมมองเพิ่มเติมจาก ก.ล.ต. และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการสำรวจความคิดเห็นของผู้ลงทุนและผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

ทั้งนี้กรมสรรพากรอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ที่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลทุกฝ่าย และได้มีแบบสอบถามที่สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยเป็นผู้รับผิดชอบดูแล เพื่อนำมากำหนดแนวทางการคำนวณภาษีตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับผู้ที่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และคาดว่าแนวทางการเก็บภาษีที่จะมีผลบังคับใช้จะชัดเจนในสิ้นเดือนมกราคม 2022 นี้ 

Facebook Comments Box